فراخوان ثبت نام جهت بهره مندی از تسهیلات دانشجویی بنیاد علمی نخبگان

عطف به نامه بنیاد ملی نخبگان، از دانشجویان و دانش آموختگان حائز شرایط ذکر شده در سایت بنیاد ملی نخبگان به نشانی www.bmn.ir به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه دانشجویی بنیاد علمی نخبگان دعوت به عمل می شود.

برگزاری اولین رویداد شتاب مجازی طراحی و تولید کفش دیابتی

در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 25 اولین رویداد شتاب با عنوان “طراحی و تولید کفش های طبی با رویکرد بیماران دیابتی” در تاریخ 29 بهمن ماه 1399 به صورت مجازی برگزار شد. اهداف کلی برگزاری رویداد شتاب طراحی کفش دیابتی هدف از برگزاری رویداد ملی شتاب مجازی طراحی کفش های دیابتی ایجاد…

برگزاری اولین رویداد شتاب مجازی مد پایدار

رویداد شتاب مد پایدار در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 25 در تاریخ 27 بهمن ماه 1399 اولین رویداد شتاب مجازی با عنوان “مد پایدار”  برگزار شد. اهداف کلی برگزاری رویداد شتاب مد پایدار هدف از برگزاری رویداد ملی شتاب مجازی مد پایدار (اکوفشن)، ایجاد رقابت سالم میان متخصصین حوزه ی صنعت…

فهرست